Keetmanshoop Privaatskool
Akademie

Hieronder is belangrike inligting betreffende Keetmanshoop Privaatskool akademie. Indien u enige verdere navrae het, is u welkom om die vormpie onderaan hierdie blad in te vul en aan ons te stuur. Ons sal dan so spoedig moontlik reageer op u navraag.

Die Keetmanshoop Privaatskool akademie word ge-eksamineer deur die IEB (Onafhanklike Eksamen Raad/Independent Examinations Board). Die onderrigmedium aan Keetmanshoop Privaatskool is Afrikaans.

Hoekom die IEB leerplan?

Die IEB...

 • handhaaf hoë standaarde en lewer betroubare resultate;
 • verseker 'n goeie korrelasie tussen resultate en werklike vermoë wat positief reflekteer op verdere studie;
 • gebruik assessering om onderrig en leer positief te beïnvloed;
 • genereer puik geleenthede vir onderwysers om aktief in die assesseringsproses betrokke te raak.

Eksamens

 • Geskrewe eksamens fokus op verstaan en problem-oplossing.
 • Assessering fokus op alternatiewe en uitdagende maniere om vaardighede te toets.

Die proses

 • Goeie administrasie
 • Geen rompslomp
 • Onafhanklik
 • Uitstekende moderering
 • Goeie kwaliteit vraestelle en merkproses
 • Interaktiewe strukture

Kursusse: KPS

Keetmanshoop Privaatskool akademie bied die volgende kursusse aan:

GraadVakke Aangebied
Junior Primêr: Graad 1 tot 3Afrikaans, Engels, Wiskunde, Wetenskap, Bybel, Sosiale Studies
Senior Primêr: Graad 4Afrikaans, Engels, Wiskunde, Wetenskap, Bybel, Sosiale Studies
Senior Primêr: Graad 5 en 6Afrikaans, Engels, Wiskunde, Wetenskap, Sosiale Studies, Tegnologie
Senior Primêr: Graad 7Afrikaans, Engels, Wiskunde, Wetenskap, Sosiale Studies, Rekenaarstik, Tegnologie
Junior Sekondêr: Graad 8 en 9Verpligte vakke: Afrikaans, Engels, Wiskunde, Wetenskap, Geskiedenis, Aardrykskunde, Ekonomiese Bestuurswetenskappe, Rekenaarstik

Keuse vakke (kies 1 vak: Hotelbestuur, Tegniese Tekene

Graad 10 tot 12 (FETC Sillabus):
verpligte vakke plus 3 ander goedgekeurde NCS vakke
Verpligte vakke: Afrikaans, Engels, Wiskunde/Wiskunde Geletterdheid, Lewensoriëntering

Keuse vakke (kies 3 vakke: Lewenswetenskappe, Fisiese Wetenskappe, Geografie, Rekeningkunde, Gasvryheidstudie, Toerisme, Ingenieursgrafieke & Ontwerp, Besigheidstudie

Eksterne Eksaminering

Leerlinge word aan die einde van Graad 12 deur die
IEB geeksamineer. Leerlinge wat slaag ontvang 'n
sertifikaat wat deur alle tersiêre instansies in Suid-Afrika erken word.

Slaagvereistes

Minimum slaagvereistes vanaf 2000:

 • Afrikaans: 40%
 • Engels: 40%
 • Wiskunde: 40%
 • Alle ander vakke: 33.3%

Een of twee vakke mag gedruip word. Indien enige tale en Wiskunde gedruip word, druip leerder die graad. Indien albei tale gedruip word, druip leerling die graad.

Toelatingsvereistes vir Graadstudies

1. Vier van die sewe vakke moet deel vorm van die lys van "aangewese vakke".

2. 'n Minimum van 50% [4] in elk van hierdie vakke moet behaal word.

3. Die persentasie in die onderrigtaal en Lewensoriëntering moet bo 50% wees.

Indien die leerling aan punte 1 tot 3 hierbo voldoen, kan hy/sy aansoek doen om aan enige Suid-Afrikaanse universiteit te studeer, MAAR hou die volgende vier punte ingedagte (dit verskil van universiteit tot universiteit):

4. Daar moet aan die minimum toelatingspunt van die studierigting voldoen word.

5. Sommige studierigtings vereis 'n minimum prestasievlak in sekere skoolvakke.

6. Sekere geselekteerde programme vereis hoër toelatingspunte.

7. Keuring en evalueringstoetse vir toelating tot geselekteerde programme word ook toegepas.

Watter vakke vorm deel van die lys van "aangewese vakke"?

 • Drie tale [Afrikaans, Engels en 'n 3de Taal]
 • Besigheidstudies
 • Dramatiese Kunste
 • Ekonomie
 • Fisiese Wetenskap
 • Geografie
 • Geskiedenis
 • Ingenieursgrafika en Ontwerp
 • Inligtingstegnologie
 • Lewenswetenskappe
 • Musiek
 • Rekeningkunde
 • Visuele kunste
 • Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid

Wat is prestasievlakke en TP-tellings (toelatingspunt)?

 • Prestasievlak (kolom 2 hieronder) dui die toekenning aan vir vakpersentasies wat jy in jou Graad 12 vakke behaal.
 • Die toelatingspunt (kolom 3 hieronder) word gebruik om jou toelatingspunt by die universiteit te bereken. Elke vak behalwe Lewensoriëntering dra by tot die berekening van jou TP-telling.
Persentasie in SkoolvakPersentasievlakToelatingspunt
80 - 10077
70 - 7966
60 - 6955
50 - 5944
40 - 4933
30 - 3922
0 - 2911

Voorbeeld van Berekening van Toelatingspunte

Afrikaans63 = 5
Engels52 = 4
Wiskunde34 = 2
Geskiedenis56 = 4
Geografie56 = 4
Reis en Toerisme74 = 6
Toelatingspunte25

Ek voldoen nie aan die toelatinsvereistes nie. Wat nou?

 • Indien jy nie aan 'n sekere studierigting se vereistes voldoen nie, kan jy 'n verlengde program in die bepaalde studierigting volg. In so 'n geval word die eerste jaar van jou graadkursus in twee jaar verdeel. Sekere vereistes geld steeds.
 • Jy kan ook 'n diploma of sertifikaat in sekere studierigtings verwerf wat deur verskeie universiteite aangebied word.

Keetmanshoop Privaatskool Akademie.... 'n Navraag

Let daarop dat alle spasies met 'n sterretjie ingevul moet word.
Naam*
Van*
E-pos Adress*
Dorp
Land
Telefoon Huis
Telefoon Werk
Navraag

Vul die woord wat u sien, in.


Skryf hier in om KPS Nuus te ontvang:

Vul u e-pos adres in
Naam (opsioneel)
En...

Moenie bekommerd wees nie. Ons hanteer u e-pos adres konfidensieel.
Ons gebruik dit slegs om aan u KPS Nuus te stuur.

Ons Missie:

'n Gesogte genootskap wat leerders by uitnemendheid skool vir die lewe.

Weer in Keetmanshoop